جملات الهام بخش روزانه 6

می دانم که کائنات از طریق قانون جذب، همه چیز به هر کس می دهد . من این توانایی را دارم که هر آنچه دلم بخواهد انتخاب کنم . وفور نعمت در همه چیز وجود دارد . من این توانایی را دارم که از طریق افکار و احساسم به وفور نعمت نامرئی بی حد و حصر تلنگری بزنم و آن را وارد زندگی ام کنم .

/ 0 نظر / 151 بازدید